image banner
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Duy Chương
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị trấn
Điện thoại:0914.210.550
Email:phanduychuong@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Kim Luyện
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND thị trấn
Điện thoại:0972.050.200
Email:lekimluyen@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn