image banner
VĂN PHÒNG _THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Thị Trang Nghiêm
Chức danh:Công chức Văn phòng - Thống
Điện thoại:0974624239
Email:lethitrangnghiem@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Phan Thị Kim Vy
Chức danh:Công chức Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:0979042667
Email:phanthikimvy@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn