image banner
CỰU CHIẾN BINH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Ngô Minh Vương
Chức danh:Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn
Điện thoại:0947782562
Email:ngominhvuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn