image banner
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Thị Tuyết Nga
Chức danh:Công chức Tài chính - Kế toán
Điện thoại:0987070991
Email:lethituyetnga@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Phạm Viết Tính
Chức danh:Công chức Tài chính - Kế toán
Điện thoại:0985972280
Email:phamviettinh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn