image banner
VĂN HOÁ THÔNG TIN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Quang Hương
Chức danh:Chức danh: Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách Văn hóa thông tin)
Điện thoại:0836021978
Email:nguyenquanghuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn