image banner
TƯ PHÁP HỘ TỊCH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đặng Thị Mỹ Nga
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0985792769
Email:dangthimynga@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Thị Bích Vương
Chức danh:Lê Thị Bích Vương
Điện thoại:0988408274
Email:lethibichvuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn